6/12/2012 Συντήρηση Εργαστηρίου Υδραυλικής

Στις 6-12-2012, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ , έγινε η συντήρηση των μηχανημάτων του εργαστηρίου Υδραυλικής. Το συγκεκριμένο εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής αλλά φιλοξενεί μαθήματα και άλλων τμημάτων. Το μεγαλύτερο τμήμα του εξοπλισμού εγκαταστάθηκε το 1977 και από τότε δεν είχε συντηρηθεί. Κύριος σκοπός της συντήρησης ήταν να γίνουν πάλι λειτουργικά και ασφαλή τα μηχανήματα. Η συντήρηση διήρκησε 3 ημέρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

1

Συντήρηση του καναλιού ελεύθερης ροής μεγάλου μήκους. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, συντήρηση αντλίας, καθαρισμός δεξαμενής και καναλιού, επισκευή υπερχειλιστών, λειτουργία του μηχανήματος κ.α.

2

Συντήρηση του καναλιού ελεύθερης ροής μικρού μήκους. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, συντήρηση αντλίας, αντικατάσταση δεξαμενής, καθαρισμός καναλιού, συντήρηση του μετρητή ροής, λειτουργία του μηχανήματος κ.α.

4

Συντήρηση 2 μετρητών ροής. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, καθαρισμός του εξαρτήματος μέτρησης παροχής, αντικατάσταση σωλήνων σύνδεσης με τον βασικό πάγκο υδρολογίας, λειτουργία των μετρητών σε συνεργασία με τον βασικό πάγκο υδρολογίας

5

Συντήρηση του πάγκου υδροστατικής. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, συντήρηση της δεξαμενής πεπιεσμένου αέρα, καθαρισμός εξαρτημάτων του μηχανήματος, αντικατάσταση 4 ογκομετρικών σωλήνων, προμήθεια υγρών μέτρησης ιξώδους (λάδια κτλ), λειτουργία του μηχανήματος κ.α.

6

Συσκευή μέτρησης παροχής από στόμιο. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, αντικατάσταση σωλήνα μεταφοράς του νερού, αντικατάσταση φίλτρου νερού, καθαρισμός της συσκευής εσωτερικά αντικατάσταση σωλήνων σύνδεσης με τον βασικό πάγκο υδρολογίας, λειτουργία των μετρητών σε συνεργασία με τον βασικό πάγκο υδρολογίας .

sintirisi_7

Συντήρηση συσκευής ροής εντός κλειστών αγωγών. Μερικές από τις εργασίες που έγιναν είναι: αντικατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων και αντίστοιχων βαλβίδων, αντικατάσταση δεξαμενής, καθαρισμός του εξαρτήματος μέτρησης παροχής, , λειτουργία του μηχανήματος κ.α.