6/9/2012 Μονάδα Μελέτης Εναλλαγής Θερμότητας

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έγινε η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος εναλλαγής θερμότητας ελεγχόμενο από Η/Υ. Το σύστημα που επιλέχθηκε αποτελείται από μία κεντρική μονάδα και 5 διαθέσιμους εναλλάκτες.

1

Εδώ φαίνεται η κεντρική μονάδα συνδεδεμένη με το κουτί διεπαφής (από πάνω της), με τον υπολογιστή (στα αριστερά της) και με ένα εναλλάκτη (στα δεξιά του).

2

Μία ακόμη άποψη από την κεντρική μονάδα συνδεδεμένη με τον εναλλάκτη τύπου κελύφους-σωλήνων.

3

Ο εναλλάκτης τύπου κελύφους-σωλήνων (shell & tube heat exchanger).

4

Οι υπόλοιποι διαθέσιμοι εναλλάκτες θερμότητας. Κάθε φορά ένας συνδέεται με κεντρική μονάδα για την διεξαγωγή των πειραμάτων.

5

Ομόκεντρος σωληνοειδής εναλλάκτης (στα δεξιά) και εναλλάκτης θερμότητας τυρβώδους ροής (στα αριστερά).

6

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας.

7

Εναλλάκτης θερμότητας δοχείου με σπείρωμα.