Γεμμολογικά διαθλασίμετρα

  • RF.5381 γεμμολογικό διαθλασίμετρο επιτραπέζιο και χειρός για τον προσδιορισμό των πολύτιμων λίθων. Με εύρος nD μεταξύ 1.30 και 1.81.

diathl_gemol