Διαθλασίμετρα

Τα διαθλασίμετρα χρησιμοποιούνται για ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων όπως η μέτρηση της συγκέντρωσης της ζάχαρης σε
προϊόντα όπως μέλι, χυμοί φρούτων κ.α. Χρησιμοποιούνται ακόμη για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ελαίων και λιπών, όπως επίσης και για την μέτρηση του δείκτη διάθλασης αντί-παγωτικών διαλυμάτων, υγρών μπαταρίας ή γαλακτωμάτων νερού-ελαίου. Τα διαθλασίμετρα είναι βαθμονομημένα σε θερμοκρασία 200 °C, και τα περισσότερα είναι εξοπλισμένα με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website microscopes.gr.

Υπάρχουν τέσσερα ήδη διαθλάσιομέτρων:

1.  Διαθλασίμετρα χειρός
2. Ψηφιακά διαθλασίμετρα
3. Γεμολογικά διαθλασίμετρα
4. Επιτραπέζια διαθλασίμετρα τύπου Abbe