Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Μικροσκόπια

Εργαστηριακή Ψύξη

Πολωσίμετρα

Φασματόμετρα

Διαθλασίμετρα

Μύλοι Άλεσης